türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi formu ziraat bankası 5

T C. Anayasa Mahkemesi

Üniversiteden mezun olan tek bir gencimiz dahi işsiz kalmayacak, üniversite diploması ‘işsizlik sertifikası’ olmaktan kurtarılacaktır. Bu amaçla uygulamalı eğitim ve staj gibi uygulamalar, kamu destekli ve zorunlu hale getirilerek, erken dönemde teorik bilgi ile uygulamaya dayalı bilginin birlikteliği sağlanacaktır. Tüm öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerinin öğretmenlerimi ve velilerimiz tarafından düzenli olarak takip edilebileceği Öğrenci Takip Sistemini oluşturacağız. Okul öncesi eğitim dönemi, çocukların ilkokula hazırlandığı, ihtiyaç duyacakları temel bilgilerin paribahis olarak basitçe öğretildiği bir dönem olacaktır. Çocuklarımıza milli ve manevi değerlerimizin erken yaşta kazandırılması da okul öncesi eğitimin temel amaçlarından olacaktır. Bu okullarda, toplumun örf ve adetlerine uygun, ortak değerlerimizin öğretildiği yeni bir program uygulanacaktır. Bu eğitim dönemi mecburi olmayacak, ancak devlet bu konuda ailelere yardımcı olmak için her türlü tedbiri alacak ve destekleyecektir. Yeniden Refah iktidarında, Milli Eğitimde atacağımız ikinci adım ise ahlak ve maneviyatı önceleyen bir Milli Eğitim Sistemi ve Müfredatı oluşturmaktır.

Destekleme politikasını bölgesel kabiliyete göre yaparak aynı zamanda üretim planlamasını çiftçimizin yapmasını sağlayacağız. Ürün fark ödemelerini tarla sahibine değil, üreticiye vereceğiz. Sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması yoluyla ürünün değerine göre satışına ve üretim planlamasına katkı sunacağız. Ülkemiz dışında yaşayan vatandaşlarımızın dış temsilciliklere erişimlerini artırıcı uygulamalar geliştireceğiz. İşlemlerin birçoğunun bürokratik açıdan sadeleştirilmesini ve mümkün olduğunca dijital ortamlarda gerçekleştirilmesini sağlayacağız.

Burada amaç, hesap sahibinin kara para aklama suçuyla ilişiği olup olmadığının araştırılmasıdır. Şüpheli finans hareketlerinin kazanç kaynağı, araştırma sırasında sorgulanır ve herhangi bir usulsüzlük yoksa hesap blokesi ortadan kalkar. Hesap blokesi savcılık tarafından yürütülmüşse, bu durumda bloke, yalnızca savcılık tarafından uygun görülürse kaldırılabilir. Bloke, borç nedeniyle konulduysa ödeme konusunda tarafların anlaşmış olması gerekir. Blokenin kaldırılması için resmî bildirilere göre blokenin kaynağı olan borç yapılandırılır ya da belirli oranda yapılan ödemeler yapılır . İcra dosyasıyla ilgilenen avukatla görüşülerek anlaşmaya varılmalı ve anlaşmayla ilgili yazılı belge istenmelidir. Yazılı belge, icra dosyasıyla ilgilenen mahkemeye sunulmalıdır. Bu noktadan sonra mahkeme uygun görürse bloke kaldırılabilir. Bunun dışında borç ödemesi tamamlansa dahi işlemler uzun sürebildiğinden bloke henüz kaldırılmamış olabilir. Böyle bir durumda borcun ödemesinin yapıldığına dair dekont veya belge, banka şubesine sunulabilir. Eğer dekont mevcut değilse icra mahkemesinden ödemenin yapıldığına dair bir belge istenebilir ve bu belge, banka müdürlüğüne iletilebilir.

Bu imkâna rağmen çalışma hayatına devam etmek isteyen anneler çocuklarını MEB tarafından denetlenen okul öncesi eğitim kurumlarına gönderebilecektir. Nitekim bu yeni yapıdan yetişen gençlerimiz Yeniden Büyük Türkiye’nin kuruluş mimarları olacak, ülkemizi ilim, fen ve teknolojide yücelterek, ürettiği katma değeri hem ülkesine hem insanlığa kazandıran bireyler olacaklardır. Yeniden Refah Partisi iktidarında en önemli yatırımı, bugünümüzü ve geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımıza ve gençlerimize olan yatırımlar olarak görüyoruz. Bu amaçla yetiştikleri okul ve üniversite müfredatlarının ülkemizin geleceğinin öncelikli belirleyicilerinden olacağını çok iyi biliyoruz. Bu adımlarımızla, öğretmenlerimizi sadece öğreten olmaktan kurtaracak, onlara birer muallim bakış açısı aşılayan, keşfeden, yetiştiren ve aydınlatan bir konuma getireceğiz. Halen uygulanmakta olan bir tanesi şehitlerimizin eş ve çocuğuna, bir tanesi de anne, baba veya kardeşe tanınan toplam 2 istihdam hakkını, eğer şehit evli ise eşine ve tüm çocuklarına sayı sınırı olmaksızın genişleteceğiz. Eğer şehidimiz bekâr ise anne, babası veya kardeşi kullanmak üzere 2 kişilik istihdam hakkı sağlayacağız. Getireceğimiz yeni haklar da dahil olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olan şehitlerimize tanınan tüm hakları, tüm görev şehitlerini kapsama almak üzere genişleteceğiz. Gaziler için uygulanmakta olan 1 kişilik istihdam hakkını, eşi ve çocuğu için kullanılmak üzere 2 kişiye çıkaracak, bekar olan gazilerin ise anne, baba veya kardeşleri tarafından kullanılmak üzere bir istihdam hakkı vereceğiz. Engelli bireylerin yalnızca anneleri değil, babaları ve bakım yükümlülerinin de erken emeklilik hakkından yararlanabilmesi yönünde düzenleme yapacağız. Engelli bireye sahip aile fertlerinin, çocuğunun eğitim veya hizmet aldığı Milli Eğitim Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olan kamu kurumlarında veya özel kurumlarda tam veya kısmi süreli istihdamında pozitif ayrımcılık ilkesi çerçevesinde öncelik sağlayacağız.

Maddesinin (1) numaralıfıkrasında belirtilen suçların oluşmasına bağlı kılınmış ise de kuraldakastedilen, bu suçların işlendiğinin tespit edilmesi değil bunların işlendiğinedair yeterli şüphe bulunduğunun tespit edilmesidir. Maddesindebir kimsenin suçluluğuna ancak mahkemece karar verilebileceği güvence altına alınmaklabirlikte suç isnadında bulunabilecek makamlar konusunda herhangi bir belirlemeveya sınırlama yapılmamıştır. Dolayısıyla idari makamların suç isnadındabulunmasının önünde herhangi bir anayasal engel bulunmadığı gibi idarimakamların suç isnadında bulunması masumiyet karinesini de ihlal etmez. Tebligat, gerek hak arama hürriyeti, gerekseadil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkı (AY m. 36) yönündenoldukça önemli bir usul işlemidir. Tebliğin amacı işlemin muhatabınca hakaranabilmesi için öğrenmenin sağlanması ve dava veya başvuru sürelerine ilişkinkuralların uygulanmasının sağlanmasıdır. İdari eylem ve işlemlere karşıbireylerin korunması ve dava hakkının (AY m. 125/1) kullanılabilmesinin önşartı da usule uygun tebligat yapılmasıdır. Bunun için tebliğin düzenlendiğikuralların mahkemeye erişim hakkının gereklerine uygun, belirsizlikten uzak,keyfiliği önleyen güvenceler içermesi zorunludur. Tebliğin usule ve kanuna uygunyapılmadığı iddialarına karşı tebliğ yönteminin denetimi mümkün kılması dagerekir. Belirsizliği ve asgari güvenceleri önleyen düzenleme yapılmasızorunluluğu hukuk devleti ilkesinin hukuki belirlilik, öngörülebilirlik vehukuki güvenlik unsurları yönünden de geçerlidir. Öte yandan Anayasa’nın 125/3.maddesinde idari işlemlere karşı açılacak davalarda sürenin yazılı bildirimtarihinden itibaren başlayacağı belirtilmektedir.

Yeniden Refah iktidarında, Tarımsal Destekler Katılım Bankasını kuracağız. Yeniden Refah iktidarında, meraların amacı dışında kullanılmasını engelleyecek ve yem üretimi teşvik edeceğiz. Yeniden Refah iktidarında, üretici birliklerini, çiftçimize ucuz girdi temininde ve mahsulün değerine satışında etkin rol oynayacak yapıya kavuşturacağız. Başta Almanya olmak üzere, vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı ülkelerde, İslâm Dininin resmi din olarak kabul edilmesi için devletlerarası girişimlerde bulunacağız. Yurtdışında evlenen genç çiftlere, Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları bünyesinde, Aile Eğitim Seminerlerinin verilmesini sağlayacağız. Gurbetçi vatandaşlarımıza, Avrupa’da ikamet ettiği ülkede belirli bir süre kalmasının ardından, Türkiye’ye gümrüksüz araç, makine veya teçhizat getirebilme hakkını vereceğiz. Gurbetçi vatandaşlarımızın izin sezonunda, Türkiye’ye kendi araçları ile gelenlerin yol güzergâhlarında yaşadıkları sorunları çözeceğiz. Ayrıca izin dönemlerinde, Türk Hava Yolları’nın yeterli sayıda ve makul fiyatlar ile uçuş biletleri sunmasını sağlayacağız. Asistan ve uzman hekimlerin nöbet saatlerini düzenleyeceğiz. Asistan doktorların nöbetleri mutlaka bir insanın dayanabileceği ve hastaya faydalı olabileceği sürelerle sınırlandırılacak ve ücretlendirmesi yapılacaktır. Benzer şekilde uzman hekim nöbetleri de hakkaniyet ölçüsünde ücretlendirilecektir.

  • Yaşadıkları ülke tarafından, kendi vatandaşlığına geçmeye ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmaya mecbur bırakılma uygulaması yerine çifte vatandaşlık uygulamasına geri dönülmesi için gerekli girişimlerde bulunacağız.
  • Tarımsal üretimin devamı için elzem olan traktör, tarımsal alet ve makine gibi haczedilmiş olan malların derhal çiftçiye iadesini yapacağız.

Asgari ve azami ceza hadleri arasıdaki on katlık fark,adeta birbirinden farklı iki cezanın aynı düzenlemeye dayanarak keyfî şekildeverilebileceğine tekabül etmektedir. Dolayısıyla belirtilen ceza miktarının altsınırı ile üst sınırı arasındaki aşırı fark belirsizliğe ve yasaya tabi olankişiler açısından öngörülemezliğe neden olmaktadır. Kuralda bu yetkinin keyfikullanılmasını önleyecek herhangi bir ceza tayin ölçütüne ve güvenceye de yerverilmemiştir. Bu belirsizlik hukuk devleti ilkesinin temel esaslarından biriolan hukuki güvenlik ilkesine açıkça aykırı olduğu gibi, hukuk devletinin tamkarşıtı olan keyfi yönetime olanak tanımaktadır. Bu nedenle Kural Anayasanın 2.maddesine de aykırıdır. Har ne kadar suç ya da kabahatler konusunda verilecek cezanınmiktarını belirlemek yasa koyucunun takdir yetkisinde ise de Anayasanın 13. Maddesindeöngörülen ölçülülük ilkesi gereği belirlenen cezanın miktarının da aşırıorantısız olmaması gerekir. Yasada öngörülen içerik çıkarma veya erişimengelleme gibi yükümlülüklerin en geç dört saat içinde yerine getirilmesigerekmektedir. Bu süreyi geçiren bir yer sağlayıcıya en az yüzbin TL idari paracezası verilmesi ölçülü kabul edilemez. Maddesinin altıncı fıkrasında yersağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya bu Kanundaki yükümlülükleri yerinegetirmeyen yer sağlayıcı hakkında Başkanlık tarafından idari para cezasıverilmesini öngörmektedir. Verilecek ceza değişiklik öncesinde “on bin TürkLirasından yüz bin Türk Lirasına kadar” şeklinde iken yapılan değişikliklecezanın miktarı yüz bin Türk lirasından bir milyon Türk lirasına” kadar şeklindeöngörülmüştür. Yani getirilen değişiklikle uygulanacak idari para cezasının altve üst sınırının miktarı on kat artırılmıştır.

Yer sağlayıcıların yükümlülükleri anılan Kanun’un 5.maddesinde düzenlenmiştir. Bu çerçevede yer sağlayıcıların söz konusu maddenin(1) numaralı fıkrası uyarınca yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukukaaykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırma yükümlülüğü, (2)numaralı fıkrasına göre yer sağladığı hukuka aykırı içeriği Kanun’un 8. Bu itibarla kuralda eşitlik ilkesine aykırı biryönün bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Kural uyarınca idari para cezalarının muhatabının yurt dışında bulunmasıhâlinde Kurum tarafından muhatabın internet sayfasındaki iletişim araçları,alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerindenmuhataba elektronik posta veya diğer iletişim araçlarıyla da bildirimyapılabilecektir. Yurt içindeki muhataplar bakımından ise böyle bir bildirimusulü bulunmamaktadır. Kural, Kanun kapsamındaki idari para cezalarınınmuhatabının yurt dışında bulunması hâlinde Kurum tarafından muhatabın internetsayfasındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla eldeedilen bilgiler üzerinden muhataba elektronik posta veya diğer iletişimaraçları ile bildirim yapılabilmesini mümkün kılmaktadır. Bu kural sosyal ağ sağlayıcının Türkiye’de temsilci atamasıönkoşuluna dayanmaktadır.

Bu kapsamda, sorumluluğunun kurulması için kural olarak, dörttemel unsur aranmaktadır. Bu unsurlar, kusur, hukuka aykırılık, zarar ve zararile zarara sebep olan olay arasında uygun nedensellik bağının bulunmasışeklinde sıralanabilir. Öte yandan kanunlarımızda kusursuz sorumluluk halleride düzenlenebilmektedir. İstisnai olan bu düzenlemelerde sorumluluğun kurulmasıkusur yerine özel olarak öngörülen bir olguya (sebep olma esası) bağlanmıştır.Ancak belirtmek gerekir ki, sebep olma esası, bir kusursuz sorumluluk rejimininöngörülmesi için tek başına yeterli değildir. Bu nedenle, kusursuz sorumlulukrejiminin kabul edilebilmesi için sebep olma esasının yanı sıra kusurilkesinden ayrılmaya neden ihtiyaç olduğunu gerekçelendiren başka esaslar daaranır. Kusursuz sorumluluk istisna olup öngörülmesi için birden fazla esas(veya gerekçe) gerekmektedir. Bu halde yer sağlayıcının içerikten sorumluolmaması, sorumluluğunun ikincil olması ve tamamen soyut bir zarar tazminisorumluluğu altında bırakılmasını konu edinen söz konusu düzenleme Anayasa’nın2. Diğer taraftan kural sosyal ağ sağlayıcıların da temel haklarınamüdahale teşkil etmektedir.

Yeniden kurulacak olan Devlet Planlama Teşkilatı koordinasyonunda, her ilin tarım, hayvancılık ve sanayii kollarından en az birinde ekonomik kalkınmaya yönelik hedefler ile kentsel dönüşüm süreçlerini ve teşviklerini uyumlu hale getireceğiz. Kentsel Dönüşümü özendirmek üzere teşviklerin kapsamını genişleteceğiz. Maddesinin birinci fıkrasında yargıorganlarına davacı ve davalı olarak başvurabilme hakkı ve bunun doğal sonucuolarak da iddia, savunma ve adil yargılanma hakkı güvence altına alınmıştır. Anayasa’nın 13.maddesinde “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızınyalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak veancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna,demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülükilkesine aykırı olamaz” denilmektedir. Bunagöre mahkemeye erişim hakkına sınırlama getiren düzenlemelerin kanunlayapılması, Anayasa’nın sözü ile Anayasa’da öngörülen sınırlama sebebine uygunve ölçülü olması gerekir. (4) Hâkim, bu madde kapsamında vereceği erişiminengellenmesi kararlarını esas olarak, yalnızca kişilik hakkının ihlaliningerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğeerişimin engellenmesi yöntemiyle verir. Zorunlu olmadıkça internet sitesindeyapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemez. Ancak,hâkim URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalinengellenemeyeceğine kanaat getirmesi hâlinde, gerekçesini de belirtmekkaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişiminengellenmesine de karar verebilir. (3) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniylekişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda hâkim bu maddedebelirtilen kapsamda içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesinekarar verebilir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *